הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח תקופתי לשנת 2013

ביום 19.03.2014 פרסמה השותפות דוח תקופתי ושנתי לשנת 2013 

19/03/2014, 18:27 

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח רבעון שלישי לשנת 2013

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח רבעון שלישי לשנת 2013

ביום 17.11.2013 פרסמה השותפות דוחות כספיים ביניים ליום 30 בספטמבר, 2013 

17/11/2013, 16:40 

מועצת הנפט המליצה לאשר את הבקשה לשינוי גבולות ברשיונות פלאג'יק

בהמשך לבקשה שהוגשה למועצת הנפט ביום 1 לספטמבר 2013 על ידי השותפים ברישיונות "עדיתיה"/371, "ללה"/372, "יהב"/373, "יועד"/374 (קבוצת פלאג'יק) לשינוי גבולות והגדרתם מחדש בהתאם למצב הגיאולוגי בשטח, מועצת הנפט המליצה ... 

23/10/2013, 22:45 


לחדשות נוספות >

הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2