הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח רבעון ראשון לשנת 2014

ביום 26.05.2014 פרסמה השותפות דוחות כספיים ביניים ליום 31 במרץ, 2014 

26/05/2014, 17:36 
הזדמנות ישראלית פרסמה דוח משאבים עבור רישיון עוז 

השותפים ברישיון "עוז" פרסמו את דו"ח המשאבים של הרישיון ולפיו בשטח הרישיון קיים פוטנציאל למציאת גז ונפט בהיקפים גדולים. על פי דו"ח המשאבים שנערך ע"י חברת NSAI, כמות הגז ברישיון נאמדת בכ- 2.5 TCF גז טבעי וכ-255 מיליון חביות נפט.  

27/04/2014, 09:00 

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח תקופתי לשנת 2013

ביום 19.03.2014 פרסמה השותפות דוח תקופתי ושנתי לשנת 2013 

19/03/2014, 18:27 

הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2