הזדמנות ישראלית - מפת זכויות נפט וגז בישראל

חדשות ואירועים

הזדמנות ישראלית ובני שטיינמץ מגדילים את החזקותיהם ברשיונות פלאג'יק

הזדמנות ישראלית תגדיל החזקותיה ל - 16% מהרשיונות ונאמאקס תגדיל החזקותיה ל - 60%


22/03/2015, 16:05

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014

ביום 18.03.2015 פרסמה השותפות דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014


22/03/2015, 16:05

הזדמנות ישראלית פרסמה דוח רבעון שלישי לשנת 2014

ביום 17.11.2014 פרסמה השותפות דוחות כספיים ביניים ליום 30 בספטמבר, 2014


20/11/2014, 12:45

 לחדשות נוספות >

הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה,שותפות מוגבלת

השותפות נוסדה בפברואר 2010 ונסחרת בבורסת תל אביב לניירות ערך מיולי 2010. מטרת השותפות המוגבלת היא להשתתף בחיפושי נפט וגז בשטחים במדינת ישראל שמוגדרים או יוגדרו בהסכם השותפות המוגבלת ובכפוף לאישור הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. השותפות נוקטת באסטרטגיה של רכישת זכויות במספר רישיונות ימיים לחיפוש והפקה של נפט וגז בדגש על המים העמוקים של מדינת ישראל. הזדמנות ישראלית שותפה במבחר רישיונות ימיים בשטח כולל של מעל לכ-3000 קמ"ר, מבחר הרישיונות מספק חשיפה לפוטנציאל הגלום במים העמוקים של מדינת ישראל תוך פיזור סיכונים. השותפות מנוהלת על ידי השותף הכללי: הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ.אסדת "הומר פרינגטון"

במהלך קידוח אפרודיטה 2