מפת הנכסים

רישיון "רועי"

במרץ 2010, התקשרה לראשונה הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם רציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת ("שותפות רציו"), לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בהיתר הימי המוקדם "גל". ב-15.8.2011 פקע תוקף היתר מוקדם 202 / "גל" ובמקומו השותפות הגישה לממונה על הנפט במשרד האנרגיה והמים בקשה לרישיונות "נטע" ו-"רועי" על שטח ההיתר המוקדם. ב-15.4.2013 הוענקו כתבי הרשיונות לשותפות לתקופה של 3 שנים. בתאריך 2.12.15 אושרה בקשת השותפות לשינוי גבולות רישיון רועי לרבות בדרך של העברת שטחים מרישיון נטע לרישיון רועי וגריעת שטחים אחרים, באופן שהשותפים ברישיונות נשארו עם רישיון אחד בלבד: רישיון רועי בגבולותיו החדשים.

 נכס 399 / "רועי"
  
תוקף   

15 בספטמבר 2018.
               

שותפים


10% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

Ratio Oil Exploration ltd.- 70%
 
20% - Edison
                             

מפעיל

Edison International S.P.A
  

מיקום
 
כ-150 ק"מ מערבית לנתניה, בקרבת מאגר 'לוויתן'.


פוטנציאל

תוכנית העבודה הושלמה, כולל:
סקר סיסמי תלת ממדי
מגוון עבודות גאולוגיות, גאו-פיזיות והנדסיות
ביצוע סקר סיכונים באתר והגשת סקר סביבתי
תוכנית הנדסית לבאר הבדיקה הראשונה

דו"ח הערכת משאבים של NSAI בפרוספקט רועי מחודש מאי 2017, מעריך כ- 3.4 TCF של גז טבעי (האומדן הטוב ביותר), עם 36% סיכוי גיאולוגי להצלחה.


נקודות ציון 

הגשת חוזה חתום מול קבלן קידוחים עד ליום 1 ביולי 2018.

תחילת קידוח עד ה-15 בינואר 2019.