מפת הנכסים

רישיון "רועי"

במרץ 2010, התקשרה לראשונה הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת ("הזדמנות ישראלית") בהסכם עם רציו חיפושי נפט (1992) שותפות מוגבלת ("שותפות רציו"), לרכישת 10% מזכויות ההשתתפות בהיתר הימי המוקדם "גל". ב-15.8.2011 פקע תוקף היתר מוקדם 202 / "גל" ובמקומו השותפות הגישה לממונה על הנפט במשרד האנרגיה והמים בקשה לרישיונות "נטע" ו-"רועי" על שטח ההיתר המוקדם. ב-15.4.2013 הוענקו כתבי הרשיונות לשותפות לתקופה של 3 שנים. בתאריך 2.12.15 אושרה בקשת השותפות לשינוי גבולות רישיון רועי לרבות בדרך של העברת שטחים מרישיון נטע לרישיון רועי וגריעת שטחים אחרים, באופן שהשותפים ברישיונות נשארו עם רישיון אחד בלבד: רישיון רועי בגבולותיו החדשים.

 נכס 399 / "רועי"
  
תאריך רכישה
   

15 באפריל, 2013
               

שותפים

(לצפייה בגרף)


10% - Israel Opportunity Energy Resources, LP

Ratio Oil Exploration ltd.- 70%
 
20% - Edison
                             

מפעיל

Edison International S.P.A
  

שטח הנכס

400 קמ"ר
  

מיקום
 
150 ק"מ מערבית לחוף נתניה, צמוד לגבול עם קפריסין ומצרים


שלב בתכנית העבודה

סקר סביבתי הוגש בספטמבר 2016

הגשת חוזה חתום עם קבלן קידוחים עד לתאריך 15.11.2017

פוטנציאל

- דו"ח הערכת משאבי גז מנובאים ופרוספקטיביים של NSAI בפרוספקט רועי, הנמצא בשטח הרישיונות נטע ורועי, מדצמבר 2014 מעריך כי פוטנציאל הגז בפרוספקט מגיע לכ-3.2 TCF (אומדן הכמויות הטוב ביותר), כאשר הטווח עומד על כ-1.9 TCF (אומדן כמויות נמוך) לכ-5 TCF (אומדן כמויות גבוה).

- הסתברות גיאולוגית להצלחה: 36%.