דוח שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ״ו -1996.

להלן הדו"חות שכר שווה לעובדת ולעובד של הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת
החל משנת 2021

2022

דוח פומבי לשנת 2022

2021

דוח פומבי לשנת 2021