דיווחים למאיה

דיווחים למאיה בשנת 2024

דיווחים למאיה בשנת 2023

ינואר

דיווחים למאיה בשנת 2022

אוקטובר

אפריל

דיווחים למאיה בשנת 2021

דיווחים למאיה בשנת 2020

נובמבר

תאריךדיווח
26/11/2020תשקיף מדף מיום 27.11.20
26/11/2020אישור עקרוני לרישום ני"ע מיום 26.11.20-תשקיף מדף
23/11/2020החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 23.11.20
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-יהודה סבן
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אורי אלדובי
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קפרנאום פיננסים אס. איי.
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סנווסט ניהול אל. אל. סי.
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן רוני
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
18/11/2020פתיחת מסחר ביום 19.11.20-הזדמנות אפ 9
17/11/2020מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת כתבי אופציה (סדרה 9)
17/11/2020תוצ' הנפקת אופציות בדרך של זכויות ע"פ דוח הצעת מדף מיום 9.11.20
11/11/2020אישור לרישום ני"ע מיום 11.11.20-הנפקת זכויות ע"פ דו"ח הצעת מדף
11/11/2020דוח הצעת מדף להנפקת אופציה סדרה 9 בדרך של זכויות- הוספת התייחסות לפרו' בצפון דקוטה בסעיף 11.2
10/11/2020הנפקת זכויות ופרטים מזהים לני"ע חדשים-הזדמנות זכויות3,הזדמנות אפ 9
09/11/2020דוח הצעת מדף להנפקת אופציה סדרה 9 בדרך של זכויות

דיווחים למאיה בשנת 2019

אפריל 2019

תאריךדיווח
30/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
29/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה - סנווסט ניהול אל. אל. סי.-דוח משלים
29/04/2019החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 29.4.19
24/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה -קפרנאום פיננסים אס. איי -תיקון דוח
24/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
23/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז
22/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-מימוש אופציות
21/04/2019פתיחת מסחר ביום 22.4.19-הזיש.א6,הזיש.א7,הזיש.א8
18/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון - הנפקת זכויות-תיקון דוח
17/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקה עפ"י דוח הצעת מדף 24.3.19
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קפרנאום פיננסים אס. איי.
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סנווסט ניהול אל. אל. סי.
17/04/2019שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אורי אלדובי
16/04/2019תוצאות הצעת זכויות ע"פ דוח הצעת מדף מיום 24.3.19
01/04/2019מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת זכויות

דיווחים למאיה בשנת 2018

דיווחים למאיה בשנת 2017

ספטמבר 2017

דיווחים למאיה בשנת 2016

דיווחים למאיה בשנת 2015

אוגוסט 2015

תאריךדיווח
26/08/2015מבקשת פס"ד הצהרתי בק"ע מפקח שהוצע ע"י בעלי היה"ש,דיון 2.9
25/08/2015הבהרות בנוגע לדרכי ההצבעה לאסיפה שזומנה ליום 6.9.15
25/08/2015אסיפה ב-6.9.15-מינוי מפקח,תיקון,הבהרות והסרת נושא 6 מסדר יום
23/08/2015אסיפה ב-6.9-תיקון:עבור נושאים 4-6 לא ניתן להצביע בכתבי הצבעה
23/08/2015זימון אסיפה ל-6.9.15-תיקון בק"ע מינוי מפקח לשותפות
19/08/2015רשיון עוז/394-המומנה אישר שינוי תוכנית עבודה ברשיון
18/08/2015אושר עדכון תכנית עבודה ברישיון רועי,הוארך עד 14.4.17,פרטים
18/08/2015אושר שינוי בתוכנית העבודה ברשיון ישי-דוח מסכם יוגש עד 15.11
13/08/2015 זימון אסיפה ליום 6.9.15-מינוי מפקח ותנאי כהונתו
12/08/2015מצבת התחייבות החברה ליום 30.6.15, לפי מועדי פרעון
12/08/2015דוח רבעון 2 לשנת 2015
06/08/2015ביטול אסיפה שזומנה ל-9.8.15 לאור צו מניעה לנושא מינוי מפקח
06/08/2015בימש אישר:מינוי מפקח יוסר מס.יום האסיפה ב9.8,תזמן אסיפה חדשה
05/08/2015הגישה תביעה ע"ס 2.7 מ'שח כנגד בעל יחידות בגין עילת לשון הרע
05/08/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.7.15
04/08/2015רשיון ישי-הממונה דורש הפקדת יתרת סכומי הערבויות עד 30.9.15
04/08/2015הגישה תביעות כספיות נ' בעלי יהש,טענה להפרת חוק אסור לשון הרע
04/08/2015בקשה לצו מניעה נ' השותף הכללי בק"ע מינוי מפקח לשות',דיון6.8

יולי 2015

תאריךדיווח
23/07/2015אסיפה ב-9.8-מינוי מפקח+הגדלת הסכום לו זכאי-תיקון טכני בטופס
22/07/2015אסיפה ב-9.8-תיקון מועד קובע-מינוי מפקח+הגדלת הסכום לו זכאי
22/07/2015ביטול טכני של טופס זימון אסיפה שזומנה ל-9.8.15,יפורסם שוב
21/07/2015שינוי במרשם בעלי מניות
20/07/2015אסיפה ב9.8-מינוי מפקח,סכום זכאותו מנכסי נאמנות-הוספת הבהרה
19/07/2015 אסיפה ב9.8-מינוי מפקח,הגדלת הסכום שהמפקח זכאי מנכסי נאמנות
18/07/2015החל להיות בעל ענין-יהודה סבן
18/07/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 18.7.15
18/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סבן יהודה
15/07/2015הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 15.7.15
15/07/2015מינוי דח"צ - סבן יהודה - דוח משלים
13/07/2015מסמכי התאגדות-שינוי תקנון החברה
12/07/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 12.7.15
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן רוני
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
12/07/2015 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סנווסט קפיטל אינק
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אורי אלדובי
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קפרנאום פיננסים אס. איי.
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז
12/07/2015שינוי במרשם בעלי מניות ובמצבת הון-איחוד הון
09/07/2015אסיפה מ9.6 לא אישרה מינוי ינאי וקצב כדחצי"ם-תיקון טעות סופר
08/07/2015הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 8.7.15
08/07/2015מינוי דח"צ - סבן יהודה - דוח משלים
08/07/2015מינוי דח"צ - צור מורן - דוח משלים
08/07/2015מינוי דח"צ - ד"ר מימרן יעקב - דוח משלים
07/07/2015מיזוג יח"ש ביחס של 20:1- קובע: 10.7.15,אקס: 12.7.15
06/07/2015אסיפה מ9.6 לא אישרה מינוי י.ינאי וד.קצב כדחצי"ם-טעות סופר
05/07/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.15

דיווחים למאיה בשנת 2014

פברואר 2014

ינואר 2014

דיווחים למאיה בשנת 2013

יולי 2013

תאריךדיווח
31/07/2013השותפים ברשיון 370/ישי הגישו בקשה להארכת רשיון עד 1.9.15
29/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - אייל שוקר
23/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
23/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
15/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
11/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
10/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
09/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - רוני הלמן
09/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
08/07/2013הזיש רציו ואדיסון בהסכמי תפעול משותף ברשיונות נטע+רועי
07/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
07/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
03/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
03/07/2013החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.13
02/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
02/07/2013שינוי החזקות בעלי עניין/נושאי משרה - סנווסט קפיטל אינק
01/07/2013החל להיות בעל ענין - רוני הלמן

ינואר 2013

תאריךדיווח
21/01/2013הזדמנות ישראלית במו"מ עם מודיעין אנרגיה לרכישת 10% ברישיון "גבריאלה"
21/01/2013הזדמנות ישראלית במו"מ עם מודיעין אנרגיה לרכישת 10% ברישיון "גבריאלה" (מודיעין אנרגיה)
21/01/2013הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות
17/01/2013מועצת הנפט המליצה לאשר הבקשה לרשיונות נטע ורועי בהיתר "גל"
17/01/2013מועצת הנפט המליצה לאשר הבקשה לרשיונות נטע ורועי בהיתר "גל" (רציו)
15/01/2013השותפים ברשיונות פלאג'יק פנו לממונה לשינוי גבולות הרשיונות
06/01/2013עדכון: ניתוח ממצאי קידוח אפרודיטה-2. צפי סיום פברואר 2013
05/01/2013רה-ארגון בהחזקות בשותף הכללי בשותפות
03/01/2013 דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, בעלי עניין/נושאי משרה)
03/01/2013 דו"ח מיידי על מצבת החזקות, בעלי עניין/נושאי משרה (נכון ל-31.12)
02/01/2013גילוי סימני פטרוליום בקידוח אפרודיטה-2 ברשיון "ישי"
02/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
01/01/2013הוצאות שותפות לצרכי מס לשנים 2010-2011
01/01/2013פקיעת כתבי אופציה (סדרה 4)
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-הלמן-אלדובי החזקות
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-קפרנאום פיננסים אס.איי
01/01/2013מצבת הון ומרשמי ניירות ערך של התאגיד והשינויים בה - 2
01/01/2013מצבת הון ומרשמי ניירות ערך של התאגיד והשינויים בה - 1