הזדמנות ישראלית חתמה עם רציו על הסכם לשותפות ברשיונות בשטח ההיתר הימי "גל"

לאחר אי בהירות שנמשכה מספר ימים מתבהרת תמונת האחזקות בהיתר הימי האטרקטיבי "גל". רציו והזדמנות ישראלית  חתמו בסוף השבוע על הסכם ולפיו הזדמנות ישראלית תיכנס כשותפה ב-10% משני הרשיונות "נטע" ו"רועי" שבשטח ההיתר הימי המוקדם "גל". בכך מצטרפת הזדמנות ישראלית לאדיסון האיטלקית שתשמש כמפעילה בשני הרשיונות. על פי הבקשה לקבלת שני הרשיונות שהוגשה ביום חמישי לממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות רציו תחזיק ב-70% מהרשיונות, אדיסון האיטלקית תחזיק ב-20% והזדמנות ישראלית תחזיק ב-10%.

על פי ההסכם שנחתם בין רציו והזדמנות ישראלית, הזדמנות תחזיק ב 10% מהזכויות ברשיונות "נטע" ו"רועי" וכי עד ה-13 בדצמבר על השותפות לקבל את אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לצירופה לרשיונות, שאם לא כן יהיה על השותפות לפרוש מהבקשה החדשה.

במקביל, הזדמנות ישראלית דיווחה היום כי דירקטוריון השותף הכללי  אישר והסמיך את הנהלת השותף הכללי לבצע הנפקה בדרך של זכויות של כתבי אופציה (סדרה 5). על פי החלטת הדירקטוריון כתבי האופציה יחולקו, ללא תמורה, למחזיקי יחידות ההשתתפות של הזדמנות ישראלית ולמחזיקי אופציה 4 ביחס של 1:10, דהיינו  כתב אופציה חדש אחד לכל מחזיק של 10 יחידות השתתפות או אופציה 4. האופציות יהיו ניתנות למימוש עד סוף 2013 ובמחיר מימוש של 50 אגורות. מימוש מלא של סדרת  אופציה 5 תזרים  כ-65 מליון ₪ לקופת השותפות.

יצויין כי בימים אלה מתבצע קידוח אפרודיטה 2 ברשיון "ישי" הנמנה על רשיונות פלאג'יק בהם מחזיקה הזדמנות ישראלית ב-10%.  לשותפות ישנם מספיק אמצעים נזילים למימון חלקה בקידוח וכן למימון תכנית העבודה המתוכננת לשנת 2013. מימוש האופציה יזרים מקורות מימון נוספים לקופת השותפות ויאפשר להנהלת השותפות מימון פעילויות עתידיות של השותפות בתחום חיפושי הגז והנפט.

בכל מקרה, ההנפקה כפופה, בין היתר, להחלטה סופית של דירקטוריון השותף הכללי  ולפרסום דוח הצעת המדף, וכן לקבלת  אישור רשות המיסים ואישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו כאמור.  החברה מציינת כי  במועד דוח זה אין וודאות באשר  למועד  ההנפקה  וביצועה. 

אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית, הביע קורת רוח מההסכם שנחתם בסוף השבוע עם רציו ומהבקשה המשותפת שהוגשה לממונה: " אנו שמחים להיות חלק מהגשת הבקשה לקבלת רשיונות בשטח "גל"  ולבחירה של רציו באדיסון האיטלקית כמפעילת הרשיונות. כניסתה של החברה האיטלקית, כמפעיל בינלאומי נוסף הפועל בישראל,  מהווה הישג גדול לתעשיית חיפושי הגז והנפט בישראל. לגבי חלקה ברשיונות, שוקר אומר כי "אנו רואים בכך חלק ממימוש האסטרטגיה של החברה לבניית תיק חיפוש רשיונות נפט וגז בים התיכון". לגבי הנפקת האופציות המתוכננת אומר שוקר כי "כיום אין לחברה צורך במקורות מימון נוספים, אולם כחלק מאסטרטגיית הצמיחה של החברה, בכוונתה להרחיב את פעילותה בתחום חיפושי הגז והנפט. לשם ביצוע מימוש אסטרטגיה זו נהיה חייבים מקורות מימון נוספים".