הממונה על ענייני הנפט האריך את תוקף רשיון "ישי" עד 2016: המו"מ בין ישראל וקפריסין נמצא בעיצומו ויכלול גם את רישיון ישי

"המו"מ בין ישראל וקפריסין לחתימת הסכם מסגרת בדבר איחוד פעולות באופני הפיתוח וההפקה המשותפים נמצא בעיצומו ועשוי לכלול הסדרים לחלוקת המאגרים המשותפים". כך הודיע הממונה על ענייני הגז והנפט במשרד התשתיות הלאומיות, אלכסנדר וורשבסקי, לחברות השותפות ברשיון "ישי". זאת לאחר שהודיע להן על הארכת תוקף הרישיון שניתן להן עד 2016. מהודעה לבורסה שהוציאה הבוקר שותפות חיפושי הגז והנפט "הזדמנות ישראלית" עולה כי ההסכם בין המדינות יכלול גם את רישיון "ישי". 

רישיון "ישי" הינו אחד מ- 6 רישיונות הקידוח הימיים המכונים "רישיונות פלאג'יק" המשתרעים על שטח כולל של כ-2 מליון דונם כ-170 ק"מ מערבית לחיפה וגובלים ברישיונות "גל", "רציו-ים" בהם נמצא מבנה "לוויתן" ובבלוק 12 של נובל בקפריסין. כזכור, קידוח "אפרודיטה 2" שביצעו השותפים ברישיון בשלהי 2012 הוכיח כי מאגר אפרודיטה שהתגלה בבלוק 12 הקפריסאי, והכולל כ-5 TCF גז טבעי, גולש בחלקו גם לשטח רשיון "ישי" שבשליטת NAMMAX OIL & GAS LIMITED (42.5%), FRENDUM INVESTMENTS LIMITED (33.5%), הזדמנות ישראלית-מקורות אנרגיה – שותפות מוגבלת (10%), DADEN INVESTMENT LIMITED (9%) ו – AGR PETROLEUM SERVICES HOLDINGS AS (5%). 

על פי הודעת הממונה, ההסכם בין המדינות עשוי לכלול סעיפים רבים, אשר יחולו על בעלי רישיון משני הצדדים, ובין היתר, סעיפים המחייבים את שני בעלי הרישיונות להגיע להסכם איחוד פעולות (Unitization) בכפוף לתנאים ובהתאם ללוחות הזמנים אשר ייקבעו בהסכם המסגרת אשר ייחתם בין מדינת ישראל לקפריסין. 

רוני הלמן, יו"ר הזדמנות ישראלית, בירך על ההסכם המתגבש: "קיים פוטנציאל גדול למציאת מאגרי גז ונפט נוספים באגן הלבנט ולכן שיתוף הפעולה בין ישראל וקפריסין יחזיר את תשומת הלב לאזורנו ויאפשר לשתי המדינות למצות את אפשרויות ייצוא הגז שהתגלה ויתגלה בשטחן מה שיתרום לחיזוקן הן מבחינה מדינית והן מבחינה כלכלית". 

בהחלטה להאריך את תוקף הרישיון עד פברואר 2016 קבע הממונה שורה של אבני דרך בהן צריכים השותפים ברישיון לעמוד:

1. קליטת כל החומר הגיאולוגי והגיאופיסי שהתקבל משטח בלוק 12 (קפריסין) בהתאם להסכם חילופי המידע בין ממשלות ישראל וקפריסין, מיונו, בדיקתו וטעינתו לתחנות עבודה. עיבוד של נתוני הסקרים הסיסמיים D3 משני צידי גבול המים הכלכליים לצורך התאמה של המאפיינים הסיסמיים, הפקת קוביות מאוחדות והעברת הקוביות יחד עם דו"ח המתאר את תהליך עיבוד הנתונים שבוצע לממונה. מועד סיום: 1.11.2014.

2. ניתוח ופענוח משולב של הנתונים הגיאולוגים והגיאופיסיים ממבנה אפרודיטה המשתרע בשטחי הרישיון ובלוק 12 ובכלל זה בחינה מפורטת של ממצאי כל הקידוחים שבוצעו במבנה זה, פענוח של אופקים סיסמיים ושברים משני צידי הגבול והפקת מפות זמן, עומק ועובי לסמנים העיקריים. תוצאות העבודה יתוארו בדו"ח גיאולוגי וגיאופיסי מסכם שיכלול בין השאר דו"ח משאבים ראשוני למבנה אפרודיטה, אשר יועבר לממונה. מועד סיום: 15.12.2014.

3. עיבוד מתקדם לנתונים סיסמיים D3 מהרישיון ובלוק 12 לצורך הערכה איכותית של תכונות המאגרים. בשלב ראשון יכלול העיבוד מיון וטעינה של קבציPre-Stack Migrated Gathers מייצגים לשם בחינת התכנות לאנליזת AVO ואינברסיה סיסמית. במידה ותוצאת בחינת ההיתכנות תהיה חיובית יורחב עיבוד הנתונים המתקדם לכלל הסקרים הסיסמים D3 משני צידי הגבול. עם סיום העיבוד יועברו הקוביות הסיסמיות יחד עם דו"ח המתאר את תהליך עיבוד הנתונים שבוצע לממונה. מועד סיום: 1.3.2015.

4. ניתוח אגני של אזור מבנה אפרודיטה הכולל בחינת ההיסטוריה הגיאולוגית והטרמלית של האגן והתנאים להיווצרות ונדידה של הידרוקרבונים בשיטת BACKSTRIPPING, וזאת בעזרת כל החומר הגיאולוגי והגיאופיסי הקיים. תוצאות הניתוח האגני יסוכמו בדו"ח מסכם אשר יועבר לממונה. מועד סיום: 1.3.2015

5. השלמה ועדכון הממצאים על פי תוצאות עיבוד הנתונים המתקדם והניתוח האגני והכנת דו"ח גיאולוגי וגיאופיסי מסכם למבנה אפרודיטה. התוצאות יתוארו בדו"ח שיועבר לממונה. מועד סיום: 1.7.2015.

6. הכנת דו"ח משאבים סופי למבנה אפרודיטה על פי מערכת ניהול משאבי נפט (PRMS) והעברתו לממונה. מועד סיום: 1.9.2015.

7. הגשת תכנית פיתוח קונספטואלית למבנה אפרודיטה הכוללת בין השאר תיכנון הנדסי ראשוני ובחינת התכנות כלכלית לפיתוח השדה. העברת התוכנית לממונה. מועד סיום: 1.12.2015.