השותפים ברשיונות פלאגי'ק מבקשים דחייה של שבועיים בהגשת דו"ח המשאבים

השותפים ברשיונות פלאג'יק, הודיעו הבוקר כי בכוונתם לפנות לממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים בבקשה להאריך בשבועיים את מועד הגשתו של דו"ח המשאבים ברשיונות, קרי עד ליום 14 ביוני 2012.  בהודעה שפרסמה הבוקר הזדמנות ישראלית אומרת השותפות כי השותפים ברישיונות מצויים בקשר רציף עם החברה העורכת את דוח המשאבים וזאת עד להשלמתו המלאה על פי הנדרש. בנוסף, הזדמנות ישראלית  הודיעה היום כי השותףהכללי בוחן את האפשרות להאריך את מועד המימוש של כתבי אופציה (סדרה 3) לתקופה של חודש ימים, מעבר לתאריך המימוש שנקבע בתשקיף השותפות מיום 6 ביולי  .2010אייל שוקר, מנכ"ל הזדמנות ישראלית: ״מדובר בשטח נרחב של כ 2 מליון דונם והמידע שנאסף הוא רב. כפי שפורסם עלות איסוף הנתונים עלתה לשותפים כ-18 מליון דולר, כאשר ההכנות לקראת הקידוח ברישיון ישי בעיצומן. אני מבין ושותף לציפייה הרבה לתוצאות הסקרים, הרי זו דרמטית ובעלת משמעות רבה הן לתחרות בשוק המקומי והן לעצמאותה האנרגטית של ישראל. לאור כמות המידע ובעקבות הנתונים שהתקבלו לאורך הזמן בגין קידוחים נוספים באגן, כפי שדווח היום אנו מתעתדים לבקש דחייה קצרה בהגשת דו"ח המשאבים למשרד האנרגיה, אנו מאמינים שדחייה זו תאפשר להציג נתונים עדכניים ומלאים״.

השותפים ברישיונות ושיעורי החזקתם הינם כדלקמן:

Nammax Oil & Gas Ltd.
42.5%
Frendum Investments Limited
33.5%
הזדמנות ישראלית - מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת
10%
Daden Investment Limited
9%
AGR Petroleum Services Holdings AS
5%