צור קשר

שותפות מחויבת על פי הדין לעדכן את משקיעיה באירועים מסוימים, וזאת באמצעות פרסום הודעות באתר הדיווחים של הרשות לניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il ובאתר הדיווחים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בכתובת http://maya.tase.co.il/bursa/index.asp. השותפות אינה יכולה למסור מידע פרטני אחר, שכן הדיווחים המופיעים באתרים הנ"ל משקפים את המידע שהשותפות נדרשת לספק. השותפות ממליצה לציבור להתעדכן בהודעות המפורסמות באתרים הנ"ל על בסיס שוטף.