יולי 2015

תאריךדיווח
23/07/2015אסיפה ב-9.8-מינוי מפקח+הגדלת הסכום לו זכאי-תיקון טכני בטופס
22/07/2015אסיפה ב-9.8-תיקון מועד קובע-מינוי מפקח+הגדלת הסכום לו זכאי
22/07/2015ביטול טכני של טופס זימון אסיפה שזומנה ל-9.8.15,יפורסם שוב
21/07/2015שינוי במרשם בעלי מניות
20/07/2015אסיפה ב9.8-מינוי מפקח,סכום זכאותו מנכסי נאמנות-הוספת הבהרה
19/07/2015 אסיפה ב9.8-מינוי מפקח,הגדלת הסכום שהמפקח זכאי מנכסי נאמנות
18/07/2015החל להיות בעל ענין-יהודה סבן
18/07/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 18.7.15
18/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סבן יהודה
15/07/2015הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 15.7.15
15/07/2015מינוי דח"צ - סבן יהודה - דוח משלים
13/07/2015מסמכי התאגדות-שינוי תקנון החברה
12/07/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 12.7.15
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן רוני
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
12/07/2015 שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סנווסט קפיטל אינק
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אורי אלדובי
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קפרנאום פיננסים אס. איי.
12/07/2015שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז
12/07/2015שינוי במרשם בעלי מניות ובמצבת הון-איחוד הון
09/07/2015אסיפה מ9.6 לא אישרה מינוי ינאי וקצב כדחצי"ם-תיקון טעות סופר
08/07/2015הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 8.7.15
08/07/2015מינוי דח"צ - סבן יהודה - דוח משלים
08/07/2015מינוי דח"צ - צור מורן - דוח משלים
08/07/2015מינוי דח"צ - ד"ר מימרן יעקב - דוח משלים
07/07/2015מיזוג יח"ש ביחס של 20:1- קובע: 10.7.15,אקס: 12.7.15
06/07/2015אסיפה מ9.6 לא אישרה מינוי י.ינאי וד.קצב כדחצי"ם-טעות סופר
05/07/2015החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 30.6.15