ינואר 2013

תאריךדיווח
21/01/2013הזדמנות ישראלית במו"מ עם מודיעין אנרגיה לרכישת 10% ברישיון "גבריאלה"
21/01/2013הזדמנות ישראלית במו"מ עם מודיעין אנרגיה לרכישת 10% ברישיון "גבריאלה" (מודיעין אנרגיה)
21/01/2013הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות
17/01/2013מועצת הנפט המליצה לאשר הבקשה לרשיונות נטע ורועי בהיתר "גל"
17/01/2013מועצת הנפט המליצה לאשר הבקשה לרשיונות נטע ורועי בהיתר "גל" (רציו)
15/01/2013השותפים ברשיונות פלאג'יק פנו לממונה לשינוי גבולות הרשיונות
06/01/2013עדכון: ניתוח ממצאי קידוח אפרודיטה-2. צפי סיום פברואר 2013
05/01/2013רה-ארגון בהחזקות בשותף הכללי בשותפות
03/01/2013 דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, בעלי עניין/נושאי משרה)
03/01/2013 דו"ח מיידי על מצבת החזקות, בעלי עניין/נושאי משרה (נכון ל-31.12)
02/01/2013גילוי סימני פטרוליום בקידוח אפרודיטה-2 ברשיון "ישי"
02/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-סנווסט קפיטל אינק
01/01/2013הוצאות שותפות לצרכי מס לשנים 2010-2011
01/01/2013פקיעת כתבי אופציה (סדרה 4)
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-הלמן-אלדובי החזקות
01/01/2013דו"ח מיידי על שינויים (החזקות, ב.עניין/נ.משרה)-קפרנאום פיננסים אס.איי
01/01/2013מצבת הון ומרשמי ניירות ערך של התאגיד והשינויים בה - 2
01/01/2013מצבת הון ומרשמי ניירות ערך של התאגיד והשינויים בה - 1