נובמבר

תאריךדיווח
26/11/2020תשקיף מדף מיום 27.11.20
26/11/2020אישור עקרוני לרישום ני"ע מיום 26.11.20-תשקיף מדף
23/11/2020החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 23.11.20
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-יהודה סבן
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אורי אלדובי
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הזדמנות ישראלית – חיפושי נפט וגז בע"מ
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן - אלדובי אנרגיה בע"מ
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-קפרנאום פיננסים אס. איי.
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-סנווסט ניהול אל. אל. סי.
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-הלמן רוני
18/11/2020שינוי החזקות ב"ע/נ.משרה-אייל שוקר
18/11/2020פתיחת מסחר ביום 19.11.20-הזדמנות אפ 9
17/11/2020מרשם בעלי מניות, שינויים ומצבת הון-הנפקת כתבי אופציה (סדרה 9)
17/11/2020תוצ' הנפקת אופציות בדרך של זכויות ע"פ דוח הצעת מדף מיום 9.11.20
11/11/2020אישור לרישום ני"ע מיום 11.11.20-הנפקת זכויות ע"פ דו"ח הצעת מדף
11/11/2020דוח הצעת מדף להנפקת אופציה סדרה 9 בדרך של זכויות- הוספת התייחסות לפרו' בצפון דקוטה בסעיף 11.2
10/11/2020הנפקת זכויות ופרטים מזהים לני"ע חדשים-הזדמנות זכויות3,הזדמנות אפ 9
09/11/2020דוח הצעת מדף להנפקת אופציה סדרה 9 בדרך של זכויות